Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถานการณ์คุณภาพอากาศ
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม กิจกรรม
โครงการหน่วยบำบัดทุกข ์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข ์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน ๒ คน ดำเนินการออกหน่วยเพื่อให้บริการประชาชนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะการคัดแยกขยะต้นทาง การจัดการของเสียอันตรายในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประชาชนเข้ามารับบริการ จำนวน ๑๐๗ ราย โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยบริการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ และหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ๒ กิจกรรม คือ๑. กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในภาครัฐ โดยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการของเสียอันตรายชุมชน พร้อมสมุดการจัดการขยะมูลฝอย ๓ R ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้ความรู้เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก ๒. ประชาสัมพันธ์เรื่องอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) โดยมอบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้กับผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) อำเภอแม่เปิน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนายเดช เชี่ยวเขตรวิทย์ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม). ดีเด่น จังหวัดนครสววรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม) อำเภอแม่เปิน และนางบุญตา รอบคอบ เลขานุการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

ประกาศเมื่อ : 2018-12-06 14:12:36 | โดย : ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม | การเข้าชม : 54 ครั้ง
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com