Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทหน้าที่
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทหน้าที่
ความหมายสัญลักษณ์กระทรวง | ประวัติ สนง./ทำเนียบผู้บริหาร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทหน้าที่ | ยุทธศาสตร์ ทส. | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี | รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 

"วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน"

     "สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ในสภาวะที่ดีและยั่งยืน”

"บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน"

    1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
    2. ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผล แผน และมาตรการ จัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
    3. จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
    4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
    5. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
    6. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม
    8. พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพท้องที่หรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับท้องถิ่น
    9. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

"พันธกิจหน่วยงาน"

      1. อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
     2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
     4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจและบริการประชาชน

"ค่านิยมหน่วยงาน"
     รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
 

 

 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com