Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ประวัติ สนง./ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติ สนง./ทำเนียบผู้บริหาร
ความหมายสัญลักษณ์กระทรวง | ประวัติ สนง./ทำเนียบผู้บริหาร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทหน้าที่ | ยุทธศาสตร์ ทส. | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี | รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประวัติสำนักงาน

          วันนั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ แต่เดิม คือศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 8 นครสวรรค์ เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนของกรมอนามัยในการบริหารและบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย ที่แบ่งงานออกเป็น 2 สาย คือสายส่งเสริมสุขภาพ และสายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อแรกจัดตั้งนั้น มี 9 เขต ต่อมาเมื่อปี 2534 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเขตปฏิบัติการกระทรวงฯ ออกเป็น 12 เขต โดยเพิ่มใหม่อีก 3 เขต 1 ใน 3 เขตนี้ คือ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 8 นครสวรรค์ เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 โดยใช้สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 516/41 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 ได้ย้ายที่ทำการ มาปฏิบัติงานที่สำนักงานฝ่ายประปาชนบท เขต 8 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการชั่วคราว ตามนโยบายของกรมอนามัย ในขณะนั้นเป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 8 นครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน และเมื่ออาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายเข้าไปปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2540 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายมนตรี พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน
          ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 8 นครสวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และอุทัยธานี มีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนบริการปรึกษาด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนวางแผน อำนวยการประสานการดำเนินงาน และงบประมาณอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่าย และ 8 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอาชีวอนามัย กลุ่มงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานเฝ้าระวังและควบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล และกลุ่มงานอบรมและเผยแพร่
          ในปี พ.ศ.2536 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคขึ้นภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยได้จัดตั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคขึ้น 4 แห่ง ได้แก่
          1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้ง ณ จังหวัดขอนแก่น
          2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก มีที่ตั้ง ณ จังหวัดชลบุรี
          3. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ มีที่ตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่
          4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคใต้ มีที่ตั้ง ณ จังหวัดสงขลา
          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 4 แห่งได้รับมอบหมายภารกิจในการประสานงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมมลพิษในพื้นที่และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพเบื้องต้น และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานงานให้ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินงานมาเป็นลำดับจนถึงปี 2539 มีการปรับปรุงระบบงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคออกเป็น 12 แห่ง (สสภ.1-12) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 แยกออกมาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ในระยะแรกใช้อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งชั่วคราวของสำนักงานฯต่อมาในปี 2543 ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานแบ่งออกเป็น 1 ฝ่ายและผู้ประสานงาน 5 จังหวัด คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , ผู้ประสานงานจังหวัดตาก , ผู้ประสานงานจังหวัดกำแพงเพชร , ผู้ประสานงานจังหวัดพิจิตร , ผู้ประสานงานจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ประสานงานจังหวัดอุทัยธานี โดยมีบทบาทหน้าที่ คือ สนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางไปสู่จังหวัดและท้องถิ่น ทั้งด้านวิชาการและงบประมาณโดยกลไกของการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนั้น ภารกิจสำคัญจึงมุ่งเน้นการประสานการดำเนินงาน การติดตามประเมินความก้าวหน้าของงาน นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานระดับกรมด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลพิษและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค
          เมื่อพุทธศักราช 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ให้เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง เป็นการโอนภารกิจบริหารและอำนาจหน้าที่ของสองส่วนราชการมารวมกัน คือ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 เฉพาะภารกิจสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งเป็น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
          สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 หรือ สสภ.4 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำสะแกกรัง มีภารกิจในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค จัดทำระบบฐานข้อมูล ประสานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนและสร้างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้อำนวยการ
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 8
นายยศรินทร์  พิมพ์สักกะ พ.ศ.2535 – พ.ศ. 2536
นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538
นายเดชา  งามนิกุลชลิน พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540
นายปราชญา  อังศุรัตนเวช พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543
นายสันติ  บรรเทิงจิตร พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
นายพนม  ทิพยชาติ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

นายพนม  ทิพยชาติ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2554
นายภูวพล  ภานุมาศเมธี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558
นางสาวสลวย เทียมสระคู พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com