Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  การดำเนินงานตามมาตรา 80 และ 82  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สสภ. 4
คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สสภ. 4

ความหมายสัญลักษณ์กระทรวง | ประวัติ สนง./ทำเนียบผู้บริหาร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทหน้าที่ | ยุทธศาสตร์ ทส. | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี | รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของพื้นที่วิกฤตมีคุณภาพน้ำดีขึ้น

                    IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

                    IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

                    IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                    IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

               3.1 งบดำเนินงาน

                      IPA -Template

                      แผนการดำเนินงาน

               3.2 งบลงทุน

                      IPA -Template

                      แผนการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

                    IPA -Template

                    แผนการดำเนินงาน


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักของหน่วยงาน 

               1.1 การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมมลพิษ 

                     1.1.1 จำนวนจังหวัดเป้าหมายมีการจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่กำหนด

                              IPA -Template

                              แผนการดำเนินงาน

               1.2 การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

                     1.2.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

                             IPA -Template

                             แผนการดำเนินงาน

                     1.2.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเป้าหมายและบังคับใช้กฎหมาย

                             IPA -Template

                             แผนการดำเนินงาน

                     1.2.3 ร้อยละของจำนวนตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

                             IPA -Template

                            แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการเพิ่มคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

                 IPA -Template

               แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

               3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน 

                     IPA -Template

                     แผนการดำเนินงาน

               3.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประจำ 

                     IPA -Template

                     แผนการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน 

               4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

                     IPA -Template

                     แผนการดำเนินงาน

               4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน 

                     IPA -Template

                     แผนการดำเนินงาน 


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย

             
IPA -Template

              
แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

              
IPA -Template

              
แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

              
IPA -Template

              
แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

          
   IPA - Template

              
แผนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของระดับความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

            
 IPA -Template 


              
แผนการดำเนินงาน

 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com