Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถานการณ์คุณภาพอากาศ
เรื่องร้องเรียน
  ขั้นตอนการแจ้งและติดตาม  
  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
กรุณากรอกรหัส Ticket ID ที่ท่านต้องการตรวจสอบลงในช่องนี้
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานโครงการ
  สำนักงานสีเขียว (Green Office)  
  การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
  การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
  การศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน  
  การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งต้นน้ำและแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
  ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักภายใต้โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2560  
  สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  
  เมืองสวยใสไร้มลพิษ  
  การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด  
  การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม  
  การจัดการความรู้ (KM)  
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  
  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
  เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
  ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
  การติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
  การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
  แหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80  
  ผลตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  
  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  
  ผลสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและแม่กุ  
คลังความรู้
  ผลงานวิจัย  
  บทความด้านสิ่งแวดล้อม  
ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง/การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารดาวน์โหลด
การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ และการปฏิบัติตามมาตรา 80 และ 82
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ข้อมูลการบริการ
แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี  
  ประวัติเข้ารับการฝึกประชุม/อบรม/สัมมนา  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
สำรวจความคิดเห็น
(Online Poll)
ท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
     
 
หน้าแรก ผลการดำเนินงานโครงการ การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม
  ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทาง [การเข้าชม 340 ครั้ง]
  การจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ [การเข้าชม 338 ครั้ง]
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน [การเข้าชม 368 ครั้ง]
  ให้ความรู้ด้านสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทาง 3Rs - ประชารัฐ และสาธิตการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก [การเข้าชม 348 ครั้ง]
  ให้ความรู้ในโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทาง 3Rs - ประชารัฐ [การเข้าชม 396 ครั้ง]
  การดำเนินงานด้านบริหารจัดการขยะตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทาง 3Rs - ประชารัฐ [การเข้าชม 311 ครั้ง]
  การคัดแยกขยะต้นทาง [การเข้าชม 338 ครั้ง]
  การให้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3Rs การทำปุ๋ยจากขยะที่ย่อยสลายได้ [การเข้าชม 340 ครั้ง]
  ห้ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนตามหลัก 3Rs การทำปุ๋ยจากขยะที่ย่อยสลายได้ [การเข้าชม 345 ครั้ง]
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดตาก [การเข้าชม 675 ครั้ง]
ไปหน้าที่ : [1]
 
  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย (Air4Thai)ดาวน์โหลด Application Air4Thai  
  การออกเสียงลงคะแนนออนไลน์ (Online Voting)facebook สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ แถลงข่าวกระทรวงรวมกฏหมายของ ทส. จดหมายข่าว ทส. ฐานข้อมูลกลาง อาเซียน ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฎิบัติตามกฏหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับสุกร ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินสารเคมี  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การจัดการน้ำเสียองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
ภาพกิจกรรม
สื่อมัลติมีเดีย
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
หน่วยงานในกระทรวง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ติดตามเรื่องร้องเรียน
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด
© 2556 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
ที่อยู่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230 โทรศัพท์ 056-383565-7 โทรสาร 056-383565-7
เว็บไซต์สำนักงาน : reo04.org@mnre.mail.go.th ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : reo04.org@hotmail.com